Stichting Moestuin Leyduin (SML) draagt zorg voor de continuïteit van Moestuin Leyduin. Zij bewaakt het collectieve, kleinschalige, biologisch-dynamische karakter van de tuin. Daaronder wordt begrepen de zorg voor het historische karakter van de tuin en de CSA-werkwijze (community supported agriculture).  SML sluit met de tuinders een gebruikersovereenkomst af waarin afspraken over beheer, exploitatie, bezit en overdracht zijn vastgelegd.

Het bestuur van SML bestaat uit: Marie-Paule Damler (voorzitter), Ruud den Boer (penningmeester) en Fred Hagens (secretaris). De laatste treedt op als contactpersoon voor de stichting en is te bereiken via bestuur@moestuinleyduin.nl.

Fred, Marie-Paule en Ruud

Beleid stichting Moestuin Leyduin

Moestuin Leyduin is in 2011 ontstaan als initiatief van Stichting De Nieuwe Akker (DNA). Begin 2018 is stichting Moestuin Leyduin (SML) opgericht en heeft de taken en verantwoordelijkheden van DNA overgenomen. De verzelfstandiging is een logische stap in de doorontwikkeling van een goed functionerende tuin, gebaseerd op grote betrokkenheid van deelnemers, vrijwilligers en stagiaires.  Er is veel waardering voor het pionierswerk dat door DNA is verricht.

Op 22 januari 2018 is de akte van oprichting ondertekend > bekijk deze hier. Meteen daarna werd de inschrijving bij de KvK een feit.

Uitgangspunten

SML  voorziet in de behoefte om de formele (juridische) schil te vormen rond het functioneren van  moestuin. Op basis van de uitgangspunten van het biologisch dynamisch tuinieren en het CSA-principe (community supported agriculture) en de zorg voor het historisch karakter van de tuin wordt de tuin geëxploiteerd.  Jaarlijks halen ongeveer 280 deelnemers zelf hun groenten van het land (zelf oogsten). De exploitatie van de tuin wordt aangestuurd onder verantwoordelijkheid van de tuinders Marga Verheije en Marja Dijkzeul. Samen vormen zij VOF Moestuin Leyduin. Tussen de stichting en de VOF  is een gebruiksovereenkomst opgesteld waarin de verhoudingen tussen SML en tuinders zijn neergelegd. In principe komt het er op neer dat de tuinders autonoom zorg dragen voor de dagelijkse gang van zaken (zie de ‘tuinafspraken’ op de website) en SML zorg draagt voor structurele verplichtingen op de achtergrond (huur van de tuin van Landschap Noord-Holland, overeenkomst met de tuinder, overige verplichtingen).

Het CSA-principe betekent dat er geen commerciële doelstelling wordt nagestreefd (er wordt geen ‘financiële winst’ nagestreefd);  de exploitatie is gericht op het zorgen voor kwalitatief goede  oogst voor de  deelnemers. Een van de voorwaarden daartoe is dat in ieder geval de tuinders een jaarlijks van te voren vastgestelde beloning, op basis van een met de deelnemers gedeelde begroting, ontvangen. Door de aanschaf van een oogstaandeel maken de deelnemers de tuin mogelijk. De gemeenschap draagt het geheel.

SML functioneert op basis van een  bescheiden begroting, grotendeels gerelateerd aan de exploitatie van de tuin.

 

Bestuur

De stichting Moestuin Leyduin is opgericht op 22 januari 2018 bij notaris Huisman te Heemstede.

Het bestuur bestaat in 2022 uit Marie-Paule Damler (voorzitter),  Ruud den Boer (penningmeester) en Fred Hagens (secretaris).

De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor verleende diensten, hooguit een feitelijke onkostenvergoeding.

Het bestuur komt een aantal keren per jaar bij elkaar (3 a 4 x). Van de bestuursvergaderingen wordt verslag gemaakt door de secretaris. Verslagen behoren tot het archief van de stichting.

Jaarlijks wordt een verantwoording opgesteld in de vorm van een jaarverslag, voor het eerst na afloop van het kalenderjaar 2018. Het jaarverslag wordt gepresenteerd tijdens de jaarlijkse evaluatie en toegezonden aan de deelnemers.

Contactgegevens

De naam van de stichting is voluit Stichting Moestuin Leyduin. De tuin bevindt zich aan de 2e Leyweg 11, 2114 BG Vogelenzang).

email bestuur@moestuinleyduin.nl,

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 706 82 402, het bankrekeningnummer van de stichting is NL 66 TRIO 0338 8341 09, de belastingdienst heeft de stichting het nummer 8584.19.968 gegeven.