Stichting Moestuin Leyduin (SML) draagt zorg voor de continuïteit van Moestuin Leyduin. Zij bewaakt het collectieve, kleinschalige, biologisch-dynamische karakter van de tuin. Daaronder wordt begrepen de zorg voor het historische karakter van de tuin en de CSA-werkwijze (community supported agriculture).  SML stimuleert dat er op de tuin plaats is voor dagbesteding en voor opleiding (leer-werkbedrijf). SML sluit met de tuinder een gebruikersovereenkomst af waarin afspraken over beheer, exploitatie, bezit en overdracht zijn vastgelegd.

Het bestuur van SML bestaat uit: Marie-Paule Damler (voorzitter), Ineke Meier (penningmeester) en Maria Pinxter (secretaris). De laatste treedt op als contactpersoon voor de stichting en is te bereiken via bestuur@moestuinleyduin.nl.

Beleidsplan stichting Moestuin Leyduin 2018

Moestuin Leyduin is in 2011 ontstaan als initiatief van Stichting De Nieuwe Akker (DNA). Begin 2018 is stichting Moestuin Leyduin (SML) opgericht en heeft de taken en verantwoordelijkheden van DNA overgenomen. De verzelfstandiging is een logische stap in de doorontwikkeling van een goed functionerende tuin, gebaseerd op grote betrokkenheid van deelnemers, vrijwilligers, stagiaires en zorgvragers.  Er is veel waardering voor het pionierswerk dat door DNA is verricht.

Op 22 januari 2018 is de akte van oprichting ondertekend > bekijk deze hier. Meteen daarna werd de inschrijving bij de KvK een feit.

Uitgangspunten

SML  voorziet in de behoefte om de formele (juridische) schil te vormen rond het functioneren van  moestuin. Op basis van de uitgangspunten van het biologisch dynamisch tuinieren en het CSA-principe (community supported agriculture) en de zorg voor het historisch karakter van de tuin wordt de tuin geëxploiteerd.  Jaarlijks halen ruim 250 deelnemers zelf hun groenten van het land (zelf oogsten). De exploitatie van de tuin wordt aangestuurd onder verantwoordelijkheid van een daartoe opgeleide tuinder (2018, Marga Verheije). De tuinder heeft een eigen bedrijf (‘Zaaien en Oogsten’). Tussen SML en ‘Zaaien en Oogsten’ is een gebruiksovereenkomst opgesteld waarin de verhoudingen tussen SML en tuinder zijn neergelegd. In principe komt het er op neer dat Zaaien en Oogsten autonoom zorg draagt voor de dagelijkse gang van zaken (zie de ‘tuinafspraken’ op de website) en SML zorg draagt voor structurele verplichtingen op de achtergrond (huur van de tuin van Landschap Noord-Holland, overeenkomst met de tuinder, overige verplichtingen).

Het CSA-principe betekent dat er geen commerciële doelstelling wordt nagestreefd (er wordt geen ‘financiële winst’ nagestreefd);  de exploitatie is gericht op het zorgen voor kwalitatief goede  oogst voor de  deelnemers. Een van de voorwaarden daartoe is dat in ieder geval de tuinder een jaarlijks van te voren vastgestelde beloning, op basis van een met de deelnemers gedeelde begroting, ontvangt. Door de aanschaf van een oogstaandeel maken de deelnemers de tuin mogelijk. De gemeenschap draagt het geheel.

SML functioneert op basis van een  bescheiden begroting, grotendeels gerelateerd aan de exploitatie van de tuin (klik hier om de begroting te zien).

Activiteiten van SML in 2018

De hoofdzaak in 2018 is om alle voorwaarden die nodig zijn om de nieuwe stichting Moestuin Leyduin goed te laten functioneren in te vullen. Inmiddels zijn de belangrijkste formele voorwaarden gerealiseerd en gaat de aandacht uit naar de formele overdracht van DNA aan SML. Doelstelling blijft om ‘bestuur op afstand’ te zijn en ‘het werk’ over te laten aan de tuinder en de vrijwilligers.

Daarnaast komt aandacht voor de mogelijkheid om donaties te schenken aan de stichting. Wanneer zich concrete situaties voordoen waarin externe financiering kan helpen zaken tot ontwikkeling te brengen zal SML zich bezinnen op het doen van aanvragen bij daartoe bestemde fondsen.  Daarbij wordt gedacht aan het creëren van betere faciliteiten voor vrijwilligers en een ‘spaarpot’ om de jaarlijkse betaling van statushouders uit te kunnen bekostigen. In materiele zin wordt gedacht aan de oprichting van een historische kas, het tzt vernieuwen van het hek om de tuin, het onderhoud en de vervanging van leifruit, de bouw van een flow-form. Ook op iets langere termijn zijn middelen nodig voor grotere investeringen, zoals vervanging van tuinmachines en andere apparatuur.

Voor het jaar 2018 is een begroting opgesteld. Zie bijlage.

Bestuur

De stichting Moestuin Leyduin is opgericht op 22 januari 2018 bij notaris Huisman te Heemstede.

Het bestuur bestaat uit mevr. M.P. Damler-Vermeer, voorzitter, mevr.  I. Meier-Alders, penningmeester en mevr. Maria Pinxter, secretaris.

De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor verleende diensten, hooguit een feitelijke onkostenvergoeding.

Het bestuur komt een aantal keren per jaar bij elkaar (3 a 4 x). Van de bestuursvergaderingen wordt verslag gemaakt door de secretaris. Verslagen behoren tot het archief van de stichting.

Jaarlijks wordt een verantwoording opgesteld in de vorm van een jaarverslag, voor het eerst na afloop van het kalenderjaar 2018. Het jaarverslag wordt op de website gepubliceerd.

Contactgegevens

De naam van de stichting is voluit Stichting Moestuin Leyduin. De tuin bevindt zich aan de 2e Leyweg 11, 2114 BG Vogelenzang).

Het secretariaatsadres is Leidsevaartweg 63, 2106 NB Heemstede. Tel. 0625384182,  email bestuur@moestuinleyduin.nl, website www.moestuinleyduin.nl.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 706 82 402, het bankrekeningnummer van de stichting is NL 66 TRIO 0338 8341 09, de belastingdienst heeft de stichting het nummer 8584.19.968 gegeven.